5, జూన్ 2021, శనివారం

మాస్క్ కట్టకు

 

"మాస్క్" ఆచారానికి
మాస్క్ కట్టకు
"దూరం" సంప్రదాయాన్ని
దూరం పెట్టకు.