1, జూన్ 2021, మంగళవారం

పాపం

 


గంగలో మునకేస్తే
పోతుంది పాపం
శవాలేసినా గంగ
మౌనంగా సాగి
పోతుంది పాపం.