2, జనవరి 2022, ఆదివారం

"దూకుడు"


రాజకీయ నాయకులు
కొందరికలవాటు
అధికారంలో దూకుడు
అధికారం కోసం "దూకుడు"


కామెంట్‌లు లేవు: