8, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

"వెల్ ఆల్"

 

సోషల్ మీడియాలు
ఉన్నా "ఆకర్షణ" పోటీలు
ఉండాలి "వెల్ ఆల్" గా
మారకూడదు "వెలయాలు" గా.


కామెంట్‌లు లేవు: