6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

తల "దించుకునే"

 

పనులు తల "దించుకునే"
"సెల్ఫోన్" తో మరి
"తలదించుకునే" పనులు
కాకుంటే సరి.


కామెంట్‌లు లేవు: