4, మే 2021, మంగళవారం

ఫలితం సున్నా

 

"మాస్కు" సరిగా
ధరించకపోయినా
"మంత్రం" సరిగా
పఠించకపోయినా
ఫలితం సున్నా నాయనా.