4, మే 2021, మంగళవారం

"ఓ" 2

 మనిషి ప్రాణం నిలవాలంటే

సక్రమంగా అందాలి "O"2
ప్రజాస్వామ్యం నిలవాలంటే
సక్రమంగా వేయాలి "ఓటు"