7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

"రెండవ అల" జడి

 

"రెండవ అల" జడిపిస్తోంది
కరోనా "సెకండ్ వేవ్"
అలజడి అది.