7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

స్మార్ట్ ఫోన్

 

స్మార్ట్ ఫోన్
అరచేతిలో వైకుంఠం
తప్పుగా వాడితే
శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం
అడ్డదిడ్డ సెల్ఫీతో
పోవడమే కైలాసం