7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

గే(గె)లిచేస్తారు

 

తడవకు తడవకు
ఓడితే గేలిచేస్తారు
దడవక విడవక
సాగితే గెలిచేస్తారు.