23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

ఓపెన్ గా

 

ఓపెన్ గా
మాట్లాడేవాళ్ళు
కొందరు
"ఓపెన్" గా ఉండి
మాట్లాడే వాళ్ళు
కొందరు.

కామెంట్‌లు లేవు: