20, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

"అర" విందం

 

ప్రతి మనిషి ముఖం
"అరవిందం"
"మాస్కు" తో అవుతోంది
"అర" విందం.


కామెంట్‌లు లేవు: