20, జూన్ 2022, సోమవారం

"వియ్ ఆల్" వారు

"వియ్ ఆల్" వారు వస్తారని

ఎదురు చూస్తున్నాం

"వియ్యాలవారు" వస్తారని

ఎదురు చూస్తున్నాం. 


కామెంట్‌లు లేవు: