17, జూన్ 2022, శుక్రవారం

మైనరులు

 

కొందరు కండకావరమై
నరులుంటారు
కొందరు కండకావర
మైనరులుంటారు.


కామెంట్‌లు లేవు: