2, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

ష(షి)వరింగు

 చల్లగాలి వీస్తే

జలధరానికి ఒళ్ళు

జలదరింపు

దానికి "షివరింగు"

భూమికి "షవరింగు" కామెంట్‌లు లేవు: