14, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

హానికరంగా

 మన పనులు ఉండాలి

లోకానికి మహా నికరంగా
మారకూడదు అవి
సమాజానికి యమ హానికరంగా

కామెంట్‌లు లేవు: