19, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

తగ్గేదే లా

 


"తగ్గేదే లా" అని

పెంచుతున్నాడు సూర్యుడు వేడి

వర్షాకాలమని 

గుర్తుచేయాలా ఆయనను వేడి?