6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

విప్పేటప్పుడు

 

నోరూ, బట్టలు
"విప్పేటప్పుడు" జాగ్రత్త
గోడకు "సెల్" లుంటాయి.


కామెంట్‌లు లేవు: