21, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

ఒక పని 'ముట్టు' కొనాలి.ఖాళీగా ఎవరూ ఎపుడూ ఉండకూడదు
కల్పించుకొనైనా ఏదో ఒకపని ముట్టుకొనాలి.

ఆపనిని సక్రమంగా పూర్తిచేయడానికి  
అవసరానికి తగిన ఒక పనిముట్టు కొనాలి. 


కామెంట్‌లు లేవు: