2, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

PRE(A)Y మించి

Image result for love images


PRAY మించినా  
ప్రేమించకపోతే ఆత్మహత్య
ప్రేమించకపోతే 
PREY మించి హత్య.