22, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

విను వీధిని

చిత్రమైనది ఈ విధి
విను, వీధిని పడేస్తుందో!
ఎప్పుడు ఎవరిని
వినువీధిని తిప్పేస్తుందో!
19, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం