12, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

అలకెందుకు


Image result for sea shore pics


ఎప్పుడూ బయటకు నెట్టేస్తుంది
సముద్రానికి అలపై అలకెందుకు?
గెంటినా మరలా లోపలికే వెళ్తుంది
దానిపై మమకారం అలకెందుకు?


11, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

ఎ "ఫైర్"


Image result for affair with other wife


పర పతి, సతులతో 
సాగించే "ఎఫైర్"
పరపతిని పూర్తిగా
కాల్చేసే ఎ "ఫైర్"