20, మే 2019, సోమవారం

18, మే 2019, శనివారం

కుక్కకు

మూర్ఖుడి మనసులో
హితవచనాలు కుక్కకు
ఏమిచేసినా తోక వంకర
సరియౌతుందా కుక్కకు?