21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

సెల్లు చీటీ


Image result for cell chating
కొందరి సంబంధాలకు 
సెల్లు "స్వీటీ"
కొందరి అనుబంధాలకు
"చెల్లుచీటీ."

20, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

గుండె చెరువుImage result for houses submerged in flood water


ఇళ్ళుమొలిచిన 
వనంలాగుండె చెరువు 
వాన కురిసిన 
భవన వాసుల గుండె చెరువు.