24, జూన్ 2018, ఆదివారం

ఆ "కలికి" బలి


Image result for rape attemptఆ కలిపురుషుని మహిమ 
ఆకలి పురుషుని "ఆకలికి" 
ఆ "కలికి" బలి అవుతున్నది
ఓ కల్కీ! దిగి రావాలి.

23, జూన్ 2018, శనివారం

చె(చ)రవాణి.


Image result for cell phone
దూరంగా ఉన్నవారిని 
"దగ్గరజేస్తుంది"  
దగ్గరే ఉన్నవారిని 
"దూరంచేస్తుంది"  
చాటు 'మాటు(ట) ల ' 
మాంత్రికురాలు 
ఈ చె(చ)రవాణి.