7, నవంబర్ 2018, బుధవారం

బా(బీ)టలు

అందరకూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

Image result for deepavali 2018


దీపావళి వేయాలి
వెలుగునకు బాటలు
మ్రోతలతో కాకూడదు
వీనులకు బీటలు.