1, నవంబర్ 2018, గురువారం

తొడపాశం
Image result for traditional mother


తోడి పాయసం పెట్టాలో
తొడపాశం పెట్టాలో
ఎప్పుడేదో తెలుసు నీ మంచికోసం
అమ్మకైనా అమ్మవారికైనా.