16, సెప్టెంబర్ 2016, శుక్రవారం

మనిషి..కో ..తలను.Image result for chatting imagesఆదేవుడు పుఱ్ఱెకో బుద్ధిని పెట్టి 
నిలిపి ఉంచాడు మనిషికో తలను. 

ఏంచేస్తాం తప్పదు భరించాలి 
కోస్తుంటారు ఒక్కొక్క మనిషి కోతలను.