5, నవంబర్ 2018, సోమవారం

'కూల్' చేశావో


Image result for tree cutting images


కూల్చొద్దని 'వేడినా'
'కూల్' చేసే చెట్లను
కూల్చేశావో! 'వేడికి'
'కూలి' పోతావు.