8, నవంబర్ 2018, గురువారం

ఆలోచనల గని


Image result for good thoughts images


మన మనసు
పలు ఆలోచనల గని
బయటకు తీయాలి
మంచి ఆలోచనలగని.