6, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

"రోగ్"లు.Image result for sweets images
తీపిని మాటవరసకు గూడా
దరిరానివ్వనివారు "రోగులు"
తీపి మాటలతో దరిజేరి
మోసగించేవారు "రోగ్"లు.