4, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

ఆగాలి ఈగాలిలోImage result for balloons
లోపలిగాలితో బయట గాలిలో
ఎగిరెగిరిపడే బూర వైనం
పగిలిందో ఆగాలి ఈగాలిలో 
ఆత్మ పరమాత్మలోలా లీనం.