1, ఆగస్టు 2020, శనివారం

"భౌ"తిక

గుమిగూడిన
జనాన్ని చూస్తూ
"భౌ"తిక దూరాన్ని
గుర్తు చేస్తూ
శునకాలు -
"భౌభౌ" మని అరుస్తూ.