3, నవంబర్ 2018, శనివారం

దారపు ఉండImage result for flower necklace
మురిసిపోతూ పూలదండ
నలుగురు మెచ్చుచూ ఉండ
ముడుచుకొని మెదలకుండ
మూలన దారపు ఉండ.