29, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

నీ కో 'వెల'


సర్వాంతర్యామీ!
 నీవు గుడిలోనే
ఉన్నావని భావిస్తే
దర్శనానికి
అక్కడిదాకా వెళ్ళి 
చెల్లించాలి
నీకో వెల

అనుకున్నదే తడవు
నీ ఉచిత దర్శనానికి
అనువుగా
 నా గుండెనే 
చేసుకోరాదా
నీ  కోవెల.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి