5, జులై 2018, గురువారం

మాయల "ఫకీర్లు"


Image result for mayala fhakeer

"కామదర్శిని" మాయాదర్పణం లోచూసి
బాలనాగమ్మను చెరబట్టాడు "మాయలపకీరు"
జాగ్ర త్త - బాలలూ, నాగమ్మలూ
ఇప్పుడెందరో "కామదర్శిని"తో "ఫకీర్లు".