10, జులై 2018, మంగళవారం

వేళ్ళూకళ్ళు


Image result for playing video game image


కనీసం కుందుళ్ళు దుముకుళ్ళు 
ఆడితే కదులుతుంది ఒళ్ళు
వీడియోగేంతో కదిలించే వేళ్ళూకళ్ళు
వేస్తాయి ఆరోగ్యానికి సంకెళ్ళు.