3, జులై 2018, మంగళవారం

వేడితే "నీరు"


Image result for hot tea image

కొందరు- 
పేదవారికి ఇవ్వరు 
వేడితే "నీరు"  
పెద్దలు కూడితే చాలు
వేడి "తేనీరు"