11, జులై 2018, బుధవారం

భక్త "వరదా!"


Image result for sunstroke and cyclone image

నిన్నటి  ఎండలకు మనం - 
వానలు కురిపించు భక్తవరదా! 
రేపటి వానలకూ మనమే -  
స్వామీ ఇంత వరదా!