13, జులై 2018, శుక్రవారం

'నీట్' మేఘంImage result for clouds

నీటుగానుండే తెల్లటి మేఘం
మోటుగా ఎండనబడి నల్లబడింది
చేటుగలగకుండా లోకానికి
నీటిని చల్లగా అందించాలని.