2, జులై 2018, సోమవారం

"ఆంటీకి" ఆ "హారం"


Image result for telugu talli images
మొదట  తెలుగు "తల్లికి" 
అందించు ఆదరణల "ఆహారం"
ఆపైనే ఇంగ్లీషు "ఆంటీకి" 
మెడనుంచు మో(క్రే)జుల ఆ "హారం"