8, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

నీ తల పేలే


Image result for bad hair


శుభ్రంగా ఉంచుకోకుంటే 
పడతాయి నీతల 'పేలే' 
నలుగురు మెచ్చాలంటే   
స్వచ్చంగాఉండాలి నీ 'తలపేలే'.