7, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

వేళ్ళుImage result for video games

వీడికెప్పుడూ వీడియో గేంలు 
కేవలం కదిలేది వేళ్ళు
ఆరోగ్యంవీడి అనారోగ్యం
ఊనుకుంటుంది వేళ్ళు.