5, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

ఎండెప్పుడూ


Image result for summer sun light

ఎండాకాలం కాలేదు రిలీవు
వానాకాలానికి ఎవరిచ్చారీ లీవు
మాడ్చుతోంది ఎండెప్పుడూ
ఈ ఎండలకు ఎండ్ ఎప్పుడూ?