10, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

ఆ వల


Image result for fraud love

అమ్మాయీ! వలపన్ని వలపని
వచ్చి వేస్తారు కొందరు ఆ వల 
అమ్మా! యీ వలో, వలపో
గమనించకుంటే వలవల ఏడుపే ఆవల.