4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఆ పుట

Image result for self history book
చరిత్రపుస్తకంలో నీకోటా
ఎదురు చూస్తోంది ఆ పుట
నీచరిత ఘనంగా మలచుకుంటే
ఎవరికైనా సాధ్యమా ఆపుట?