1, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

గాలితిరుగుళ్ళు


Image result for raining clouds

నీళ్ళొదలాల్సిన బాధ్యతకు "వదలి నీళ్ళు"
ఎక్కడో తిరుగుతున్నాడు "గాలితిరుగుళ్ళు"
ఆ వాన"గాడు" ఎప్పుడొస్తాడో మళ్ళీ
ఈవైపుకు రావాలని "గాలిమళ్ళి".