15, మే 2019, బుధవారం

విండో-నెట్-మౌస్

కిటికీ, వల, ఎలుక 
భాష మాత్రమె తెలిస్తే
కిటుకీవల ఎరుక 
విజ్ఞానం సముపార్జిస్తే.