15, మే 2019, బుధవారం

"పంట"నొక్కెయ్యాలని

కాపుగాసిన "కొమ్మా!" జాగ్రత్త
"కాపు" లేకుంటే చూసి
కాపురుషులు ఉంటారు
"పంట"నొక్కెయ్యాలని "కాపుగాసి"