19, నవంబర్ 2020, గురువారం

వదులు పట్టు

 

అందరికీ కావాలి హక్కులు
బాధ్యతలంటే చూస్తారు దిక్కులు
వాటికివదలరు గట్టిపట్టు
వీటికి "వదులు" - వట్టిపట్టు.