18, నవంబర్ 2020, బుధవారం

"నలుగు" రివ్యూ.

 

"సెలబ్రిటీ"వైతే
నీమీదే నలుగురి "వ్యూ"
కొంచెం "తేడా"వస్తే
మీడియాతో "నలుగు" రివ్యూ.