8, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

"మోర్" ఎత్తుకు

"మోర" ఎత్తుకుని
"మోర్" ఎత్తుకు వస్తోంది ఆంగ్లము
"సేవ" చేసేవారికై
"సేవ్" చేసేవారికై చూస్తోంది ఆంధ్రము.