5, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

"ఛీ"త్రీకరణ

దయలేని "వెట్" చాకిరీ 
"ఛీ"త్రీకరణల తో
ఎన్ని స్మార్ట్ ఫోన్ లు 
కుమిలి పోతున్నాయో!