13, జనవరి 2021, బుధవారం

"చేయూత్"

 

యువత అంటే
"యూత్" అని
నవసమాజ
నిర్మాణానికి
ఇవ్వాలి "చేయూతని"